Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στην Ειδική Αγωγή η εκπαίδευση εκφράζεται με διάφορους τρόπους.  
 Αρχικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά αλλά υπάρχουν προγράμματα όπως η παράλληλη στήριξη και οι τάξεις ένταξης που λειτουργούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.  
Όσο αφορά τη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή υπάρχουν ειδικά γυμνάσια, ειδικά λύκεια, τάξεις ένταξης σε γενικά γυμνάσια και λύκεια, παράλληλη στήριξη σε ειδικά ή γενικά γυμνάσια και λύκεια, Τ.Ε.Ε  Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Ειδική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) όπου έχει ως στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές των σχολείων αυτών αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, με σκοπό να μπορέσει αργότερα να αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Συμπερασματικά, ανάλογα με το απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου μπορεί κάποιος να εγγραφεί σε:
·        Ειδικά Γυμνάσια (4ετή φοίτηση, με ανώτερο όριο ηλικίας το 18ο έτος)
·        Ειδικά Λύκεια (4ετή φοίτηση, με ανώτερο όριο ηλικίας το 22ο έτος)
·        Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α' βαθμίδας (5ετή φοίτηση, με ανώτερο όριο ηλικίας το 18ο έτος)
·        Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας (4ετή φοίτηση, με ανώτερο όριο ηλικίας το 22ο έτος)
·        Ε.Ε.Ε.Κ (8ετή φοίτηση, με ανώτερο όριο ηλικία το 22ο έτος)


Σχετικά με τα Τ.Ε.Ε Ε.Α Α΄ Βαθμίδας, η φοίτηση τους διαρκεί πέντε (5) έτη και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί με τον τίτλο σπουδών που αποκτάται με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο κοινό Γυμνάσιο, ενώ η Β΄ Βαθμίδα των Τ.Ε.Ε Ε.Α διαρκεί τέσσερα (4) έτη και οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κύκλους των δύο ετών η κάθε μία. Ο απόφοιτος του Α΄ κύκλου της Β΄ Βαθμίδας είναι ισότιμος με την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και μπορεί να εγγραφεί είτε σε ΕΠΑ.Σ., είτε στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. Ειδικής Αγωγής.   

Στις  Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο της  Ε.Α 3699/2008  υπάρχουν "στο γενικό σχολείο υπάρχουν ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: α) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. β) Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ".
 Σχετικά με την παράλληλη στήριξη στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου ή η διδασκαλία να γίνεται στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. (Σας παραθέτουμε την εγκύκλιο του 2009 για την παράλληλη στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες : http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank1_9_9_1136.php).

Για να φοιτήσει ο μαθητής στα ανωτέρω σχολεία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνωμάτευση του αρμόδιου  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή από δημόσιες Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά παιδιά με ειδικές ανάγκες συνεχίζουν να φοιτούν στα γενικά σχολεία, αντιμετωπίζονται όμως με κατανόηση και επιείκεια από τους διδάσκοντες, όπως ορίζουν ειδικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.
Συνολικά, για το αν ένας μαθητής φοιτήσει σε γενικό σχολείο ή θα λάβει μια ειδική εκπαίδευση καθορίζεται έπειτα από επίσημη διάγνωση από δημόσιο φορέα. Συνήθως, το παιδί παραπέμπεται στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή σε κάποιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο μετά από παρότρυνση των εκπαιδευτικών του γενικού σχολείου ή μετά από πρωτοβουλία του γονέα (http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=382&cnode=63).

Επιπλέον, σας παραθέτουμε τα τηλέφωνα και διευθύνσεις από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, καθώς τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις ανά τη Ελλάδα:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣhttp://www.gsev.gr/Links/links_EL/DE_DIDE.htm


       Για περισσότερες λεπτομέρειες
 μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας
 και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...